Vedtekter for Botne Historielag

Sist endret etter årsmøte 23. mars 2010, og 29. mars 2017

 • 1 Foreningens formål.

Botne Historielag er et lokalhistorisk forum for tidligere Botne herred og de områder det naturlig hører sammen med.

Historielaget skal arbeide for å øke interessen for vår lokale historie og kulturarv, verne om lokale minnesmerker, og sette fokus på lokalhistoriske spørsmål og temaer.


 • 2 Medlemsskap.

Enhver person, forening, lag, selskap eller institusjon som deler foreningens formålsparagraf kan bli medlem.


 • 3 Årsmøte.

Årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og kunngjøres med minst 3 ukers varsel. Stemmerett på årsmøtet har enhver som har betalt kontinget.

Årsmøtet skal behandle, og avgjøre med allminnelig flertall :

 1. Styrets årsberetning
 2. Foreningens regnskaper.
 3. Styrets forslag til budsjett og arbeidsprogram for kommende år.
 4. Forslag på vedtektsendringer.
 5. Andre forslag.
   Alle forslag som ønskes behandlet på årmøtet skal være være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.
 6. Valg av styret. Leder og 5 styremedlemmer med 2 varamedlemmer.
 7. Valgkomite på 3 medlemmer.
 8. Valg på revisor for 1 år.
 9. Fastsette kontingent.

 • 4 Styret.

Foreningen har et styre på på 6 medlemmer. Leder og 5 styremedlemmer . Disse velges for 2 år ad gangen. Leder velges i eget valg. Styrets øvrige medlemmer under ett. Det tilstrebes overlapping av styret, slik at 2 styremedlemmer, henholdsvis 3 og 1 varamedlem er på valg hvert år. Styret velger selv kasserer og sekretær. Styret oppnevner de underkomiteer og utvalg de mener er hensiktsmessig. Alle styrevedtak treffes med allminnelig flertall.

Styret er besluttningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.


 • 5 Ekstraordinært årsmøte. Oppløsning.

Når minst en tredjedel av medlemmene, eller et enstemmig styre krever det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte. I tillegg til årsmøtesaker jmf.§ 3 kan det ekstraordinære årsmøte også vedta foreningens oppløsning.

Forslag om oppløsning må være sendt styret minst 2 måneder før møtet. Oppløsningsvedtak krever 2/3 flertall, og minst halvparten av medlemmene må være tilstede eller møte med fullmektig.

Ved opppløsning deponeres lagets arkiv og øvrige aktiva der årsmøtet bestemmer inntil nytt lag kan etableres.