ÅRSMØTE I BOTNE HISTORIELAG 16.04.2024 PÅ BOTNE AKTIVITETSSENTER

Årsmøtet i Botne Historielag ble holdt på Botne Aktivitetssenter den 16. april 2024, og 40 personer hadde funnet veien til årets møte.

Leder Anne-Lene Kiste-Johansen ønsket de fremmøtte velkommen, og innkallingen ble godkjent.

Som møteleder ble valgt Knut Svebakk-Johansen, som referent sekretær Wenke Torunn Eriksen.

Årsmeldingen ble lest av sekretær Wenke Torunn Eriksen. Det var et par spørsmål tilknyttet denne, men årsmeldingen ble deretter godkjent.

Regnskap og budsjett ble gjennomgått av kasserer Gunhild Hvidsten. 

Vår største utgiftspost er hvert år trykking av Botnar, i år kr. 66.000,-, ikke så mye mer enn i fjor.

Årsregnskapet har i år et underskudd på kr. 40.463, 78-, noe som skyldes at vi donerte  kr. 30.000,-til Holmestrand Museum i forbindelse med skiltene de fikk produsert og satt opp langs brygga.

Årsregnskapet ble godkjent.

Nestleder Knut Svebakk-Johansen orienterte deretter om lagets arbeidsprogram i tiden som kommer.  På vårt program står merking av kulturminner i samarbeid med Turistforeningen. Her kan nevnes den gamle almen ved Ramberg som har vært omtalt tidligere. Turistforeningen 

skal utarbeide en mal for skiltene slik at Turistforeningens og Botne Historielags skilt sammenfaller.

For å få de unge interessert i lokalhistorien håper vi i samarbeid med kulturetaten i kommunen

 å få i stand et informasjonsprogram rettet mot elever ved Gjøklep ungdomsskole.

Arbeidet med å gjenopprette historielagets hjemmeside fortsetter. Til dette formål fikk vi bevilget kr. 47.000,- fra Sparebankstiftelsen, og arbeidet er godt i gang. Siden vil bli mer omfattende enn tidligere med intervjuer på lydbånd o.a. Vi fortsetter vårt arbeid med registrering av kulturminner i kommunen. I denne forbindelse fortalte Wenke Torunn Eriksen om sine bestrebelser for å få tak i opplysninger om en gammel fyrlykt som står i fjellveggen i Holmestrand.

Vi har også bidratt med historisk materiale til Stolpejakten. Kanskje blir det mer senere?

Våre årsmøter skulle etter reglene vært holdt innen mars måned. De har i de senere år vært holdt i april. En endring i vedtektene ble derfor gjort og årsmøtet kan nå holdes innen april måned.

I forbindelse med at vi har digitalisert en rekke intervjuer med gamle holmestrandinger og er i ferd med å legge disse ut på vår hjemmeside, syntes vi det var på plass å hedre dem som opprinnelig sto for dette arbeidet. Storm Bergun mottok blomster på vegne av sin far Kristian Bergun, som laget mange intervjuer og sto for mye annet lokalhistorisk arbeid. Han huskes bl.a. for fortellingen «Gatelangs i Holmestrand» og fortellingen «Elmer» som ble lest opp på lokalradioen.

Ivar Rønningen mottok også blomster for sitt verdifulle arbeid med intervjuer og lokalhistorie generelt. 

Godt at vi har slike ildsjeler blant oss!

Valg av styre, komiteer og revisor: 

Leder Anne-Lene Kiste Johansen var på valg. Hun tok gjenvalg.

Sekretær Wenke Torunn Eriksen var på valg og tok gjenvalg.

Styremedlem John Barstad var på valg og tok gjenvalg for ett år.

Varamedlem Knut Anders Nygaard var på valg og tok gjenvalg.

Nestleder Knut Svebakk-Johansen og styremedlem Bjørn Teigen var ikke på valg.

Styret forblir dermed det samme som foregående år.

Håkon Fæste var på valg som revisor, han tok gjenvalg.

Kari Larsen var ikke på valg.

Valgkomiteen:

Gert Olav Green ønsket ikke gjenvalg. I hans sted trer Arnfinn Horne Johansen inn.

Valgkomiteen ser etter dette slik ut:

Kirsten Natvig Næss

Arnfinn Horne Johansen

Sigrid Lia

I Kaffekomiteen har Sonja L. Kristensen frasagt seg gjenvalg og i hennes sted trer Sigrid Lia inn.

Kaffekomiteens medlemmer er nå:

Kari Larsen

Sigrid Lia.

Etter valget er det følgende styre og komiter - 2024

Representanter                      Valgperiode.                           Verv                                                        Styret                                    
Anne-Lene Kiste Johansen     2024/25                                  leder.   
Knut Svebakk-Johansen         2023/24                                  nestleder.
Gunhild Hvidsten                   2023/24                                  kasserer.
Wenke Torunn Eriksen           2024/25                                 sekretær
Bjørn Teigen                           2023/24                                  styremedl.
John Barstad                          20024                                     styremedl

Knut Anders Nygaard             2024/25                                  varamedl.        
Liv Bekkeseth                            2024/25                                 varamedl.

Revisorer

Håkon Fæste                          2024/25                                  revisor
Kari Larsen                              2023/24                                 revisor.           
                                                                                                             

Valgkomite. Innstilling.

Kirsten Natvig Næss               2024/25                                   komitemedl
Arnfinn Horne Johansen         2023/24                                             komitemedl.   
Sigrid Lia                                  2024/25                                             komitemedl
                                                                                                               

Kaffekomite. Oppnevning.
Sonja Lybæk Kristensen         2024                                        komitemedl 

Kari Larsen                              2024                                        komitemedl

Sigrid Lia                                  2024                                        komitemedl

Botnarkomiteen (utnevnt av styret som sitter til de ønsker avløsning):

Paul Thode

Wenke Torunn Eriksen

John Barstad

Bente Gustafson

Anne-Lene Kiste Johansen

Kontingent. Kontingenten blir fortsatt kr. 300,- pr. år.

For ordens skyld vil vi nevne Botnarkomiteen som i år som tidligere har bestått av:

Anne-Lene Kiste Johansen, John Barstad, Paul Thode, Bente Gustafson, Wenke Torunn Eriksen.

To personer ble valgt til å undertegne protokollen: Bente Gustafson og Torleiv Aakerholt.

Med de formelle årsmøtesakene unnagjort var det tid for kaffepause. Kaffekomiteen hadde laget deilige smørbrød som vi koste oss med og det vanket også en bit sjokoladekake.

Så var vi klar for årets underholdning som Kåre Holtung, alias Anton Slurebakken, veivokteren fra Gregershølet, sto for. Han kom rullende inn med sin sykkel påfestet en spade og startet fortellingen om hvordan livet artet seg i denne viktige jobben. Det var mye humring og latter til hans frodige fortelling.

Da Slurebakken var ferdig med sine utlegninger gikk Kåre Holtung tilbake til sitt sivile jeg og ga oss en interessant orientering om veier og veistandard i vårt distrikt og fylke i eldre tider. Dette satte vi stor pris på.

Så var årets møte slutt. Vi takket for samværet og ønsket hverandre god tur hjem.

Holmestrand 18. april 2024

Wenke Torunn Eriksen, sekr.