På et av sine tokt røvet de en jente fra Odderud. Hun beholdt de over en lang tid. En gang ba jenta om hun kunne få ta en tur hjem. Etter mange bønner fikk hun lov mot at hun ikke måtte røpe hvor de holdt til.  På tilbakeveien tok en med seg en pose gryn. Denne stakk hun hull på slik at det rant ut gryn etter henne. På Odderud ble det samlet folk, og de fulgte sporet og angrep røverne. Foxen hadde laget seg vinger, og med disse prøvde han å fly over tjernet med det gullet de hadde samlet. Vingene gikk i stykker, og han falt i vannet sammen med gullet og druknet. Bjørn rømte helt ned til Hillestadvannet, men ble slått i hjel da han kom over på den andre siden.  Stedet kalles nå for Bjønnehuet. Jøns ble fanget og drept ved Jønsvika der Lybekken renner ut i Hillestadvannet. De fleste andre røverne ble drept, men noen kom seg unna.

Fakta om borgen.                                                                                           Tegning av Dr. Gunnar Graarud ca 1920..

Opprinnelig ble borgene bygd som et forsvarsted mot fiendtlige grupper som kom inn i landet under folkevandringstiden  i 400-500 år e. Kr.  Bare Vestfold er det ca. 50 stykker. I vår kommune er det 3 .

Eksakt datering av Stufsrødborgen er ikke kjent på grunn an manglende materiale, og det er heller ikke foretatt noen utgravninger rundt dette fredede kulturminne.

Oldsaksamlingen foretok en registrering av området i 1977 og beskriver området slik: «Det indre borgområdet er relativt flatt med svak helling mot syd. To steder, henholdsvis på øst- og vestsiden ser det ut til å ha vært mulig å samle vann. Borgområdet er bevokst med glissen furuskog, lyng og mose. Det er mye berg i dagen. Det er også spor etter et vakthus innenfor den 4. muren»

Denne borgen er den fineste av våre tre. Den består av i alt 5 murer. Det er 4 murer på sydsiden og 1 på nordsiden. Muren på nordsiden er helt nedrast i det bratte terrenget over mot Bakkeåsen. Inngangen har antakelig vært på vestsiden av åsen. Der må det ha vært lettest å kontrollere inngangen.

Når en ser på disse store og lange murene kan en tenke på hvilken innsats som ble gjort for å få bygget denne borgen på 400- 500 tallet. Det var ikke mange menneskene som bodde i området, og det å bestemme seg til her skulle det bygges en borg, samle mannskap, og ikke minst å få samlet stein og få fraktet de opp i åsen måtte være litt av en operasjon.

Etter hvert som årene gikk og ting roet seg, ble det nok som sagnet sier, at mange av disse borgene ble overtatt av røverbander og andre lysskye grupper, derav navnet «tjuvborger»

Hvordan kommer man opp til borgen.

Fra Hillestadkrysset tar man nordover mot Eplerød og Hillestad kirke og passerer gammle Odderud skole. Ca 600 me. ettter Odderud skole kommer man til der det går en skogsbilvei inn til venstre og ned mot myra og bekken. Her er det opparbeidet ny parkeringsplass. Derfra er det merket sti mot borgen som ligger 2 km mot nordvest. Stien er ikke handicapped vennlig. Ved parkeringsplassen vil det bli plassert en fin informasjonstavle og ved hovedveien bli satt opp et såkalt «kringleskilt», men foreløpig er det ikke kommet på plass.

Bygdeborgene ble bygd under folkevandringstiden for ca. 15 – 16 hundre år siden. Disse skulle være et vern mot fremmede som truet bestående bygdelag. Det ble bygd steinmurersom var 1,5 til 2 meter høye. På disse murene ble det lagt trestabler, så det var ikke så enkelt for fremmede å komme inn .

Etter alt å dømme var det et tilfluktsted for hele grender med folk, og de hadde med seg husdyr og mat til både dyr og mennesker. Vann var nok det problem.

Bygdeborgene ble lagt på en høyde i terrenget med god oversikt over området, slik at man på lang avstand kunne se når fienden nærmet seg