Opprinnelig ble bygdeborger bygd som et forsvarsted mot fiendtlige grupper som kom inn
i landet under folkevandringstiden i 400-500 år e. Kr. Bygdeborgene ble lagt på høyder i
terrenget med god oversikt over området, slik at man på lang avstand kunne se når fienden
nærmet seg. Etter alt å dømme var det et tilfluktsted for hele grender med folk, og de hadde
med seg husdyr og mat til både dyr og mennesker, men vann var ofte et problem.