Årsmøte i Botne historielag 21.03.2018 på Botne Aktivitetssenter

 

30 personer hadde funnet veien til Gullhaug denne kvelden i mars. Programmet for kvelden bestod av vanlige årsmøtesaker og etterpå kåserte Lars Aaserud fra Sande. Anne-Lene Kiste Johansen ønsket velkommen og ga ordet til kveldens møteleder, Knut Svebakk-Johansen. Randi Meland og Rolf Bjercke ble valgt til å undertegne årsmøtereferatet.
 

Dagsorden:

1.      Årsmelding ble opplest av sekretær og godkjent av forsamlingen.

2.      Regnskap ble lagt fram av kasserer og godkjent av forsamlingen.

3.      Budsjett lagt fram av kasserer og vedtatt. Budsjettet var også historielagets arbeidsprogram for året 2018.

4.      Det var ingen forslag til vedtektsendringer.

5.      Valget ble lagt fram av valgkomiteens Torleiv Åkerholdt. Kandidatene ble valgt ved akklamasjon. Den eneste som gikk ut av styret var Sigrid Lia som varamedlem, og inn kom Terje Svanevik.

 

Oversikten er som følger på årets valg:

Styremedlemmer                Funksjonstid               Valgkomiteens forslag

Knut Svebakk-Johansen           2017 og 2018                ikke på valg

Anne-Helene  Kiste Johansen    2016 og 2017                2018 og 2019

Gunhild Hvidsten                     2017 og 2018                ikke på valg

John Barstad                           2017 og 2018                ikke på valg

Stein Arne Lie                         2017                             2018 og 2019

Wenke Torunn Eriksen             2017                             2018 og 2019

Varamedlemmer:

Knut Anders Nygaard              2016 og 2017                2018

Terje Svanevik                                                           2018 og 2019

Revisorer:

Håkon Fæste                         2017                             2018

Kari Larsen                           2017                             2018

Kaffekomite:

Sonja Lybæk Kristensen        2017 og 2018                ikke på valg

Bjørg Bjercke                       2016 og 2017                2018

Valgkomite:

Odd Larsen                         2017 og  2018                2019

Rolf Bjercke                        2018 og 2019                 ikke på valg

Torleiv Åkerholt                   2018 og 2019                ikke på valg  

 

6.      Det ble ingen heving av årskontingenten. Som kasserer Gunhild sa:” Laget har bra økonomi.” Årsmøtet så ingen grunn til endring av årskontingenten på kr.250.

 

Etter årsmøtet var det vanlig medlemsmøte. Knut Svebakk-Johansen hadde forslag om en medlemstur til bakke Mølle på Revetal denne våren. Det må bli en hverdag, for alt av helger framover er opptatt med konfirmasjoner og slutta selskaper,” fortalte han. Det ble nikket i salen, mange kunne tenke seg en tur til Bakke Mølle.

 

På et bord i lokalet ble det vist fram  ”Nye norske gardsbruk” hvor de to første bindene om Ramnes og Våle har kommet ut nylig. Svein Knut Granums mangeårige prosjekt er snart i havn.

Etter årsmøtesakene var avslutta, ble det servert deilige rundstykker av kaffekomiteen.

Så kom Lars Aaserud og fortalte om sitt arbeid med ny Sandebok. Han innleda med å snakke om folk som har hatt stor betydning både i Holmestrand og Sande. Eidsvollsmannen Gullik Rød hadde tilknytning til begge steder. Han var nemlig fra gården Rød i Botne og ble militær. Han gifta seg til en gård i Sande og kom til å bety mye for Sandebygda. Til tross for sin nyinnkjøpte blåe fløyelsjakke og røde karjol, i anledning turen Eidsvoll, hadde Rød en forholdsvis beskjeden stilling blant eidsvollsmennene. Han ble likevel stortingsrepresentant, seinere. Det står en bauta over ham ved Sande kirke samt en annen bauta ved Botne kirke, reist av Botne historielag. Men også presten Andreas Munch som skrev Holmestrandsangen, hadde betydning for både Sande og Holmestrand.

 

Foranledningen til den nye Sandeboka, var et tidsskrift, ”Sandebukta rundt” som først kulturetaten i Sande kommune ga ut. Aaserud var kulturkonsulent og ble ansvarlig for utgivelsen i mange år. Sande bygdebok er fra 1939 og mye var skjedd siden den gang. Kanskje var tida moden for ei ny bok om Sandebygda? Aaserud fikk oppdraget. Finansielt ble det et spleiselag mellom kommunen og bedrifter i Sande. Kommunens bidrag var på 300 000. Privatpersoner som bidrar kan få sitt navn i gullskrift. Nå er boka på 500 sider og så godt som fullfinansiert.

 

Arbeidet tok til i 2015. Sande sportsklubb var 100 år, og jammen ble det ei bok om den også, ført i pennen av Aaserud. Den ble trykket ved Proff Hand på Kleivbrottet.

 

 Det manglet ikke på historier å skrive om, blant annet alliert flystyrt på Vestskauen under krigen og en russerfangeleir i samme område. Naboer ga fangene mat og fikk gaver tilbake, ofte nydelig håndverk. Rørende å tenke på at disse fangene, som ikke eide noe nåla i veggen, kunne gi gaver tilbake. Som eksempel på dette, hadde Aaserud med seg en vakker blyanttegning av ei småjente, utført av en russerfange. I begynnelsen på skriveprosessen hadde Aaserud med seg en med hovedfag i historie. Sammen med Aaseruds kulturfaglige bakgrunn, ble det en god miks.

 

Boka begynner med Sande for 8000 år siden. Spor etter boplasser fant man da E-18 skulle legges om. Her levde det et samfunn hvor en brukte 4 timer hver dag for å skaffe mat for å overleve. ”Kanskje var det på mange måter et bedre liv enn i dag?” undret Aaserud seg på. Videre blir bronsealder, vikingetid og middelalder omtalt. Svartedauden var nok omfattende for distriktet, for det finnes mange ødegårder, også i Botne. Bygging av steinkirken på 1100-tallet, er sentral i boka. Storfolk kjøpte seg ofte plass til å bli gravlagt under gulvet i kirka. ”Ellers skulle det visstnok også være bra å bli gravlagt under et takdrypp,” fortalte Aaserud med et smil.

 

Når det gjaldt veier, var Angers Klev nærmest berykta for sin uframkommelighet. Her er beretninger om den engelske tronfølgeren Jacob Stuart som red ned der for å komme til Oslo og treffe sin utkårede, en dansk prinsesse som ved et uhell strandet  i Oslo.

 

At Eidsvollsmann Gullik Rød var militær, var nok ikke tilfeldig. I Sande gikk det an å få militærutdanning. Det fantes telthus på Holmsåsen fra den danske forordningens tid. I tidligere tider ble det pålagt kystnære steder å stille med leidang. Og i indre bygder skulle det stilles en hær, derav navnet herred.

 

Beretningen om kirkebrannen i Sande 05.04.1783, er svært sentral. Prestegården brant også og ble flytta til der den ligger i dag. Det var i den tida at den såkalte ”brune mannen”, som var sett i flere århundrer etterpå, ble til.

 

Arbeiderbevegelsens stifter Marcus Thrane var i Sande i 1840 for å danne arbeiderforeninger. Han var også i Horten og Holmestrand. Han beskriver Horten som bra, men Holmestrand som en katastrofe, for samtlige til stede var sterkt beruset. Imidlertid ble det dannet en forening, likevel.

 

Både mestertyvene Gjest Baardsen og Ole Høiland har vært i Sande. Flere har fortalt om det. En gammel mann i bygda kunne også fortelle at han hadde sett luftskipet Norge passere over Sande i 1926.

 

I 1909 ble kommunelokalet bygd. Ei ny tid er i gang.

 

På 1920-tallet var det en liten gutt som het Arne Espeseth. Familien kom fra Sogn. Mange innvandra til Vestfold fra Vestlandet på den tida. Arne skulle gå til butikken for å kjøpe gjær til mora si på Selvik. Han gikk seg imidlertid vill i Østskauen. Han ble meldt savna og det ble gått manngard etter ham. Arne var borte i mange dager før han endelig ble funnet.

 

I dette området var det også et pensjonat ved innsjøen Røysjø. Pensjonatet ble drevet av en dame ved navn Hanna Røysjø. Hun var viden kjent i bygda.

 

På Vestskauen i Sande er det alltid bra med snø. Det var nok noe av bakgrunnen for Montebelloløpet som starta opp i 1932.

 

Under krigen var det et flystyrt også på Vestskauen. Dette skjedde en 4.juledag 1944. En av de frammøtte huska at han som liten gutt sykla fra Hillestad for å se på dette som hadde skjedd. Det var nok helst bare flammer og røyk som var mulig å se derfra. De engelske flygerne er begravd på Sande kirkegård.

 

Mye boligbygging skjer utover 1900-tallet og ikke minst 2000 tallet. Sande Paper Mill nedlegges og vi får bygging på Nordre-Jarlsberg brygge som representerer noe helt nytt i Sande.

 

Aaserud har snakket entusiastisk om Sandebygdas historie i korte trekk. Han er glad i bygda si. Det må man nok være for å sette et sånt prosjekt ut i livet. Vi gleder oss til å få lese denne boka fra nabobygda som på mange måter har parallelle historier med Holmestrand. Det vanket vel fortjente blomster til en engasjert foredragsholder.

Før årsmøtet var slutt, ble det loddtrekning med gratislodd som ble delt ut da folk kom. Et par av gevinstene var samlede utgaver av Botnar, fint ordna i en mappe.

 

Holmestrand 29.03.18                           

sekretær Anne Lene Kiste Johansen