Botne Historielag - Regnskap 2017
       
Driftsregnskap       
       
Inntekter: 2017 2016 Budsjett 2017
Kontingenter 53 212,10 50 060,00 50 000,00
Salg - "Botnar" 19 887,47 27 163,00 25 000,00
Salg -  Bygdebok 0,00 0,00 3 000,00
Annonse-inntekter 4 500,00 1 500,00 5 500,00
Tilskudd og Gaver 9 515,67 11 609,89 15 000,00
Andre inntekter 3 454,00 83,00 1 000,00
Salg - lodder 0,00 0,00 0,00
Sum 90 569,24 90 415,89 99 500,00
       
Kostnader: 2017 2016 Budsjett 2017
Trykking "Botnar" 38 220,00 33 440,00 35 000,00
Husleie 7 100,00 6 820,00 6 000,00
Kontorutgifter 8 766,00 9 412,30 5 000,00
Porto 1 863,00 2 057,50 3 000,00
Møteutgifter 4 411,90 5 871,90 9 000,00
Gaver/gevisnter 1 557,00 2 760,00 1 500,00
Annonse-kostnader 5 120,00 3 645,00 3 500,00
Kulturminner - kostnader 14 808,00 2 968,00 50 000,00
Sum 81 845,90 66 974,70 113 000,00
       
Driftsresultat-1  h.i.å.  8 723,34 23 441,19 -13 500,00
       
       
Finansinntekter og kostnader hiå 2017 2016 Budsjett 2017
Finansinntekter 387,81 409,68 500,00
Finanskostnader -432,00 -600,00  
Sum finansinnteker og kostnader hiå -44,19 -190,32 500,00
       
       
Driftsresultat-2  h.i.å.  8 679,15 23 250,87 -13 000,00
       
       
Eiendeler og gjeld      
       
Eiendeler 2017 2016  
Kasse 912,00 1652,00  
Bank-Driftskonto 2520.65.11012 283 137,93 196 394,45  
Bank-Fylkes-konto  1644.20.34501 165,85 39 270,18  
Tilgodehavende 0,00 0,00  
Sum  284 215,78 237 316,63  
       
Gjeld og egenkapital 2017 2016  
Egenkapital 2017.01.01 -237 316,63 -214 065,76  
Leverandørgjed -38 220,00 0,00  
Driftsresultat-2  h.i.å.  -8 679,15 -23 250,87  
       
Sum  -284 215,78 -237 316,63  
       
       
Holmestrand 2018-03-15    
       
       
Gunhild Hvidsten      
Regnskapsfører      
       
   
       

 

Sponsorer