Årsberetning – 2021

STYRET HAR BESTÅTT AV :

Leder Anne-Lene Kiste Johansen, nestleder Knut Svebakk-Johansen, kasserer Gunhild Hvidsten, styremedlemmer Stein-Arnee Lie og Bjørn Teigen, sekretær Wenke Torunn Eriksen, varamedlemmer John Barstad og Knut Anders Nygaard.

Også året 2021 har vært preget av koronapandemien med nedstengninger av samfunnet. Det har derfor ikke vært mulig å avvikle normal drift av historielaget. Årsmøtet 2021 ble i likhet med året før avholdt digitalt. På ettersommeren/høsten var det mulig å arrangere turer i den nyåpnede Rambergklova som i sommer gjennomgikk en oppgradering i samarbeid med Duun-stiftelsen og Turistforeningen. Julemøte ble også avholdt på BAS den 7. desember 2021.

Møtevirksomhet var mulig i månedene januar, april, september og i november, da vi hadde to møter. Møtene ble holdt på Fjellhall i Hillestad, med unntak av møtet i april som ble holdt hos Knut Svebakk-Johansen og møtet den 23. november som ble holdt hos Anne-Lene Kiste Johansen. Fjellhall var ved disse anledninger stengt grunnet pandemien.

ØKONOMI – MEDLEMSKONTINGENT

Inkassering av medlemsavgift har i året som gikk vært noe tregere enn i årene forut, noe som sikkert kan skyldes pandemien og lite aktivitet fra historielagets side. Det var mot slutten av året nødvendig å sende purringer på medlemsavgift for å få en riktig oversikt over hvem som skulle motta sitt eksemplar av Botnar.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent er nå slettet fra vårt register. Pr. 01.01.2022 har vi 250 medlemmer.

Lagets økonomi er god, både når det gjelder årsresultat og egenkapital.

Kostnadene ved trykkingen av Botnar beløp seg i år til rundt kr. 57.000,-.

RAMBERGKLOVA

Gleden var stor i Botne historielag da vi våren/sommeren 2021 ble tildelt kr. 210.000,- fra Sparebankstiftelsen og kr. 20.000,- fra Lions Club til utbedring av Rambergklova. I tillegg ble det bevilget kr. 50.000,- fra kommunen til uttak av byggematerialer hos Monter.

Byggmester Stig Guttormsen sto for arbeidet i klova som fikk nye trapper og rekkverk. Fra Botne historielag ble arbeidet fulgt opp av Knut Svebakk-Johansen. Våre samarbeidspartnere Turistforeningen og Duun-stiftelsen bidro også til denne oppfølgingen. Det var et godt samarbeid mellom de involverte. Andre medlemmer av laget bidro med opprydning og bortkjøring etter at arbeidet var avsluttet. Klova sto ferdigstilt til Kulturminneuka 4. -12. september 2021. Kulturminneuka er et arrangement som er initiert av Holmestran d kommunes kulturavdeling v/Christina Leverkus. Det er et årlig arrangement. Botne historielag deltar i arrangementet i samarbeid med andre foreninger og lag i kommunen.

Klova ble innviet med en tur som startet ved kyststiens begynnelse ved jernbanestasjonen og gikk deretter opp klova til Duun-huset. .Grunnet pandemien var det satt et tak på antall deltakere til 20 personer. Her ble det omvisning i huset v/ Duun-stiftelsen og servering av kaffe og kake.

Senere i uka var det nok en tur i klova, denne gang med geolog Henrik Heyer som guide. Dette var en interessant tur og ble en suksess blant deltagerne.

BOTNAR

Trykkingen av årets Botnar ble forsinket slik at vi ikke hadde det for salg da vi deltok på julemarkedet i Kirkegata. Her måtte vi nøye oss med å selge gamle utgaver av Botnar, noe som ikke var helt det samme da folk ventet på den nye utgaven. Men vi fikk vist oss frem som lag og fikk noen nye medlemmer.

Grunnet pandemien har det heller ikke vært tilrådelig å sitte i så mange butikker for å selge vårt årsskrift, men vi fikk vært to ganger på Meny.

På vårt julemøte leverte vi ut Botnar til medlemmer som var til stede og som hadde betalt kontingent. Øvrige medlemmer fikk Botnar levert i postkassen av styrets medlemmer som hadde fått tildelt forskjellige områder for levering.

Salget av Botnar har hittil dessverre ikke vært så høyt som i tidligere år, men vi har mottatt mye ros for innholdet som ser ut til å ha slått an hos leserne.

JULEMØTE

Den 7. desember var det mulig å holde et medlemsmøte på BAS. Dette var velkomment både for historielagets styre og for våre medlemmer. Vi var ca. 30 personer til stede, og vi hygget oss med et foredrag av Eva Mjøen Brantenberg om hennes bok «Før himmelen roper deg hjem», om livet på en gård på Tjøme på 17- og 1800-tallet. Hun har gjort mye research i forbindelse med denne boken, og det var interessant å høre om hennes funn.

Vi hadde hyggelig underholdning med sang og gode historier ved Vidar Sten Hansen og hans datter Kjersti Hansen, og naturligvis var det servering av kaffe og julekake .Et på alle måter hyggelig møte.

ANDRE OPPGAVER I 2021

Fra kommunen har vi mottatt forespørsler om å gi råd vedrørende navn på nye veier i kommunen. I området Ekelund har vi gitt råd om navn til 2 veier. Det ene navnet ble Isdamveien, som vi også stemte for av de oppgitte forslag. For en annen vei i området har vi stemt for « Nikolines vei» for å hedre Nikoline Solum fra Ekelund gård. Hun var en kjent skikkelse i vår kommune, og Anne-Lene Kiste Johansen begrunnet forslaget ved å fortelle kulturavdelingen i kommunen om denne litt orginale damen.

Det meldes også om at vår Facebookside og Instagramkonto er godt besøkt. Vår Facebooksiden er faktisk den av historielagssidene som er mest besøkt, og det er veldig hyggelig.

Til slutt kan vi nevne at Botnar i mai 2021 ble overrakt stafettpinnen i Framsnakkingsstafetten som er initiert av Holmestrand bys vel. Det vanket hyggelige ord om Botnar, noe vi satte stor pris på. Vi leverte stafettpinnen videre til Holmestrand Museum.

Botne historielag

(styret)

Sponsorer