Referat fra årsmøte i Botne Historielag 23.03.2010Speiderhuset
 

I år var det Speiderhuset som var stedet for årsmøtet pga. nedleggelse av Botne eldresenter. 23 stykker var møtt fram denne vårkvelden.

Leder Paul loset oss stødig igjennom årsmøtet. Innkalling ble godkjent. I årsberetningen fortalte Paul bl.a at avtalen med fylket om Angers Klev har gått ut. Så det kommer nok ny avtale ganske snart på bordet. Det står jo fortsatt penger på bok (se regnskapet)som er til dette formålet.

Ellers er det samarbeid med Sande Historielag om hulveiesystemet ved Kystveien der grensa mellom Sande kommune og Holmestrand går. Hulveien ligger uveis til oppe i lia etter at havet etter hvert sank. Så langt tilbake som etter år 1000 ble det slutt på bruken av denne veien.


Kulturminnegranskinga har ligget i dvale noen år, men nå har Knut Svebakk-Johansen sagt seg villig til å styre dette området og hjelpe til å blåse nytt liv i dette. Ellers har han jo ansvar for nettsiden vår (botnehistorielag.no.) Den er absolutt på høyde og vel så det med andre historielags nettsider.

Duoen Engelstad/Lofsberg har kartlagt Skarrebo-området og fått satt opp kringleskilt der. Faktisk har 30 stykker vært der allerede. Ved siden av dette har jo de to som kjent kartlagt deler av den gamle veien mellom Skien og Kristiania over til Schjerven i Lardal. 

Av turer har vi i laget hatt i år, var Angers Klev godt besøkt med vafler og kaffe i etterkant av turen hos Runar og Sonja Kristensen.

Vi har også deltatt på Hillestad-markedet . Det ble lagt opp til at interesserte kunne prøve seg med søk på nettet i forhold til slektsgransking. Det ble ikke så veldig god respons på dette.


Botne Historielag deler ut Botnar til institusjoner. Det er også et stående tilbud til Ekeberg skole om guiding uten at noen har benyttet seg av det tilbudet ennå.

Verken protokoller eller lydbånd har dukket opp dessverre, selv om vi gjennom flere år har etterlyst disse. Det står noe i kjelleren på Rådhusets om tilhører Botne Historielag. Det er klisjeer fra trykking av Botne Bygdebok. Man kan gå til arkivar å få adgang til å lese dette.

Årsberetning ble godkjent ved akklamasjon. Det ble også regnskapet som også ble lest opp av Paul. Hjemmesida har kostet litt å etablere, men Knut kunne forsikre om at heretter ville det bare dreie seg om noen hundrelapper i året. Her ble nevnt pengene som tilhører fylket, som vi ikke kan røre, men får renteinntektene fra. Regnskapet ble godkjent. Som nevnt fra årsmøtet i fjor, måtte det lages nye vedtekter. Hans Petter Harestad har tatt på seg denne jobben. Disse har også vært opp i styret. De nye vedtektene ble vedtatt.(Men som det vil komme fram av valget kjører vi med et styre som er større enn det som vedtektene tilsier.)


Knut Svebakk-Johansen la fram et forslag om samarbeid med Reidvin-tunet. Dette forslaget skal tas opp på årsmøtet i Reidvin-tunet også.(se eget skriv)Først og fremst skal det settes ned en komite som skal se på fordelen ved samarbeid. Innen tre uker fra dags dato skal det utnevnes noen til dette arbeidet. Og fristen er fram til ut september med å komme med en innstilling. Forslaget ble godt mottatt og vedtatt å bli brakt videre til årsmøtet i Reidvin-tunet. I historielaget så man at konkurranse mellom to lag med samme interesser var unødvendig. Samarbeid vil sannsynligvis gagne begge foreninger og disse to vil sannsynligvis utfylle hverandre.

Ellers hadde Paul tanker om samarbeid med de omkringliggende historielagene som Sande, Våle og Hof. Han har allerede etablert samarbeid med Sande gjennom kulurminneinnsamlinga der. Botne Historielag prøvde å få til en paraplyorganisasjon i Holmestrand med kommunen som sekretærfunksjon. Men da ble det fra kommunens side et ønske om at dette skulle nesten være et kulturutvalg og det ble dermed skrinlagt.

 

Program framover:

 1. Tur til Skarreboområdet(mulighet for samarbeid med grunneier Koth)
 2. Bygdeborgen i Hillestad i forbindelse med Kulturminnedagen 12.09
 3. Den eldste delen av Angers Klev(hulveiene)
 4. Fra Hanekleiva til Sundbyfoss(kontakte Hof Historielag)
 5. Bergstigen Bakke/Eplerød

 

Valg av styret:

 

Navn Tidsperiode

Leder

 

Paul Thode

2010-2011 valgt for 1 år

Styremedlemmer

 
Thorleif Åkerholt 2009 - 2011 valgt for 2 år
John Barstad 2009 - 2011 valgt for 2 år
Anne-Lene Kiste Johansen 2010 - 2012 valgt for 2 år
Runar Kristensen 2010 - 2012 valgt for 2 år
Karin Mathisen 2010 - 2012 valgt for 2 år
Hans Petter Harestad 2009 - 2011 valgt for 2 år
Varamedlemmer  
Ivar Rønningen 2009 - 2011 valgt for 2 år
Rolf Bjerke 2009 - 2011 valgt for 2 år
Knut Svebakk-Johansen 2009 - 2011 valgt for 2 år

Bjørn Kristiansen

2010 - 2012 valgt for 2 år

Kasserer

 

Wenche Thode

2010 - 2012 valgt for 2 år

Revisorer

 

Håkon Fæste 2010 - 2011 valgt for 1 år
Bjørg Åkerholt 2009 - 2011 valgt for 1 år
Velges neste år for 1 år, iflg nye vedtekter

Revisorer vara

 

Knut Svebakk-Johansen

2010-2012 valgt for 2 år

  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Kaffekomite:

   Solveig Munthe 

   2010-2012 valgt for 2 år  

   Karin Mathisen  

   2010-2012 valgt for 2 år  

   Årskriftkomite:

   John Barstad  

   2010-2012 valgt for 2 år 

   Runar Kristensen 

   2010-2012 valgt for 2 år
   Per Øyvind Klingan  2010-2012 valgt for 2 år
   Lars Engelstad   

   2009-2011 valgt for 2 år

   Valgkomite

    

   Jacob Rønningen

   2010-2013 valgt for 3 år

   Lars Engelstad

   2009-2012 valgt for 3 år   

   Knut Svebakk-Johansen

   2008-2011 valgt for 3 år

    

  • Etter valg og fortæringen av deilige smørbrød fra kaffekomiteens hender, kom Tore Asplin og fortalte fra hvalfangstens historie. Tittelen hans var: ”Gutta i isen, kona og ungene hjemme”. Det var meget interessant tema. Han vinklet foredraget med tanke på at hvalfangere veldig ofte kom fra landsbygda og kona og barna måtte drive gården hjemme i vinterhalvåret.

  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Kaffekomite:

   Solveig Munthe 

   2010-2012 valgt for 2 år  

   Karin Mathisen  

   2010-2012 valgt for 2 år  

   Årskriftkomite:

   John Barstad  

   2010-2012 valgt for 2 år 

   Runar Kristensen 

   2010-2012 valgt for 2 år
   Per Øyvind Klingan  2010-2012 valgt for 2 år
   Lars Engelstad   

   2009-2011 valgt for 2 år

   Valgkomite

    

   Jacob Rønningen

   2010-2013 valgt for 3 år

   Lars Engelstad

   2009-2012 valgt for 3 år   

   Knut Svebakk-Johansen

   2008-2011 valgt for 3 år

    

  • Etter valg og fortæringen av deilige smørbrød fra kaffekomiteens hender, kom Tore Asplin og fortalte fra hvalfangstens historie. Tittelen hans var: ”Gutta i isen, kona og ungene hjemme”. Det var meget interessant tema. Han vinklet foredraget med tanke på at hvalfangere veldig ofte kom fra landsbygda og kona og barna måtte drive gården hjemme i vinterhalvåret.

 

Utlodningen innbrakte i underkant av kr 2000,-


Ref. Anne-Lene Kiste Johansen

 

 

 

Sponsorer