Revisjorsberetning 2020

Botne Historielag - Regnskap 2020
Driftsregnskap 
Inntekter: 2020 Budsett 2020 Regn. 2019 Noter
Kontingenter 56 973,72 63 000,00 60 907,44
Salg - "Botnar" 30 329,89 30 000,00 27 854,54
Salg -  Bygdebok 0,00 1 500,00 0,00
Annonse-inntekter 5 250,00 6 000,00 6 000,00
Tilskudd og Gaver 15 000,00 8 000,00 32 316,62
Andre inntekter 7 193,00 4 500,00 4 228,00
Salg - lodder 0,00 0,00 0,00
Sum 114 746,61 113 000,00 131 306,60
Kostnader: 2020 Budsett 2020 Regn. 2019 Noter
Trykking "Botnar" -56 930,00 -50 000,00 -49 810,00
Husleie -8 500,00 -12 000,00 -11 175,00
Kontorutgifter -4 723,00 -10 000,00 -9 709,11
Porto -2 343,00 -2 500,00 -2 442,00
Møteutgifter -6 234,08 -6 000,00 -4 344,38
Gaver/gevisnter -20 831,00 -3 000,00 -2 736,90
Annonse-kostnader 0,00 -4 000,00 -2 560,00
Digitalisering lyd og bilde -8 500,00 -10 000,00 0,00
Kulturminner - kostnader 0,00 -10 000,00 -7 597,63
Diverse utgifter -7 043,00 -4 500,00 -21 774,00
Sum -115 104,08 -112 000,00 -112 149,02
Driftsresultat-1  h.i.å.  -357,47 1 000,00 19 157,58
Finansinntekter og kostnader hiå 2020 Budsett 2020 Regn. 2019 Noter
Finansinntekter 58,58 150,00 135,88
Finanskostnader -1 758,00 -1 000,00 -747,00
Sum finansinnteker og kostnader hiå -1 699,42 -850,00 -611,12
Driftsresultat-2  h.i.å.  -2 056,89 150,00 18 546,46
Eiendeler og gjeld
Eiendeler 2020 2019 Noter
Kasse 767,10 767,10
Bank-Driftskonto 2520.65.11012 266 539,67 268 596,56
Tilgodehavende 0,00 0,00
Sum  267 306,77 269 363,66
Gjeld og egenkapital 2020 2019 Noter
Egenkapital 2020.01.01 269 363,66 254 905,90
Leverandørgjed 0,00 0,00
Driftsresultat-2  h.i.å.  -2 056,89 14 457,76
Sum  267 306,77 269 363,66
Holmestrand, 31.12.2020
Gunhild Hvidsten
Regnskapsfører

Sponsorer