ÅRSMELDING FOR BOTNE HISTORIELAG 2020

Styret har bestått av:
Knut Svebakk-Johansen, Stein Arne Lie, Bjørn Teigen, Anne-Lene Kiste Johansen, Gunhild Hvidsten, Wenke Torunn Eriksen.

Varamedlemmer: Knut Anders Nygaard, John Barstad.

Det er tradisjon i Botne historielag at varamedlemmene møter dersom de kan.

Det ble i mars 2020 en endring i historielagets flate lederstruktur, idet Anne-Lene Kiste Johansen

sa seg villig til å fungere som formann i Botne historielag med Knut Svebakk-Johansen som nestleder. Wenke Torunn Eriksen tok over som lagets sekretær etter Anne-Lene Kiste Johansen.

Den pågående pandemien med nedstengninger av samfunnet har preget virksomheten i Botne historielag.  Det er således ikke holdt medlemsmøter som årsmøte eller julemøte i 2020. Årsmøtet skjedde digitalt i likhet med årets møte.

Vi har hatt åtte styremøter og noen arbeidsmøter Alle styremøter er holdt på Fjellhall bygdehus med unntak av ett møte i april måned som ble holdt hjemme hos Anne-Lene Kiste Johansen da Fjellhall var stengt grunnet pandemien.

Styret har arbeidet med følgende saker:

RAMBERGKLOVA
På våren 2020 skulle det ha vært et offentlig arrangement i forbindelse med oppsetting av et opplysningsskilt om Rambergklova, og forfatter og lærer ved Ramberg skole, Olav Duuns tilknytning til denne.

På grunn av utbruddet av korona-pandemien ble alle offentlige arrangementer avlyst. I tillegg til dette ble det vanskeligheter med to av grunneierne som ikke ville tillate offentlig ferdsel over deres eiendom til tross for gammel hevd. Planen om oppsetting av skilt nede ved Fjordveien er midlertidig avlyst inntil samtykke fra de nevnte grunneierne foreligger og kommunen har gitt klarsignal.

Anne-Lene Kiste Johansen har i samarbeid med Turistsforeningen og Duun-stiftelsen vært i møte med kommunen for om mulig å få en løsning på saken, men hittil har intet skjedd. Vi vil imidlertid fortsatt prøve å få saken løst sammen med kommunen som må gi oss ryggdekning for at skilt kan settes opp og ferdsel i klova skje som den alltid har gjort.

Informasjonsskiltet er blitt satt opp ved Duun-huset av Knut Svebakk-Johansen i fellesskap med Knut Anders Nygaard.

KANSELLERT FREDSUTSTILLING
I mai 2020 var det planlagt en utstilling på Holmestrand Museum i forbindelse med at det var 75 år siden 2. verdenskrig tok slutt. Botne historielag skulle delta på denne utstillingen sammen med Sande historielag. På grunn av pandemien måtte arrangementet avlyses og ble utsatt til mai 2021. Også  i år satte pandemien en stopper for planene, og museet har gitt beskjed om at utstillingen er avlyst for godt.

VÅRT ARKIV
Siden det har vært lite aktivitet rettet mot offentligheten i denne perioden har vi arbeidet en del med rydding i arkivet. Anne-Lene Kiste Johansens datter Birgitte som er utdannet arkivar,  kom og så på vårt arkiv og ga gode råd. En del arkivstoff vi har overtatt fra kommunen skal sendes til Vestfold-arkivet i Sandefjord eller til IKA  (Interkommunalt arkiv hvor Holmestrand kommune er medlem)   på Kongsberg hvor Birgitte arbeider. Vi fikk råd om hvilket stoff som skulle sendes hvor, og dette var svært nyttig informasjon.

VÅRT DATASYSTEM
Knut Svebakk-Johansen tar seg alt det digitale vedrørende vårt medlemsdatasystem, vår nettside samt tilrettelegging for salg av Botnar og oversikt over dette. Han leverer også stoff til vår Facebookside sammen med Wenke Eriksen. 

Når det gjelder vår hjemmeside har Knut S-J foreslått at vi her skal lage et «kunstgalleri» av omslagene fra gamle Botnar utgivelser. (Disse er jo tatt fra gamle kunstneres malerier fra Holmestrand og omegn.)

SCANNING OG DIGITALISERING
John Barstad som også er medlem av Botnar-komiteen har sammen med Knut Svebakk-Johansen gått gjennom alle våre lydbånd med intervjuer av eldre mennesker i kommunen. Disse er nå blitt registrert av Knut S-J i et system som gjør det lett å finne tilbake til disse intervjuene. Det viste seg at det kunne være flere intervjuer på et bånd enn opprinnelig registrert, så dette var et nyttig tiltak. Jon Barstad scanner også bilder fra «Holmestrand før og nå» på Facebook, og det  er svært nyttig å ha tilgang til slikt billedstoff for artikler i Botnar som omhandler byen og distriktet.

Knut Anders Nygaard har hatt ansvar for digitalisering av gamle filmer fra Holmestrand som filmen fra byjubileet i 1952 og andre filmer fra byen. Dette arbeidet er blitt utført ved Arnstein Øverlands lydstudio.

BODEN I SANDE
I januar 2020 hadde vi sammen med en del frivillige medlemmer av historielaget en dugnad for å overflytte restopplagene av gamle Botnar-utgivelser fra Hillestad skole til en bod i Sande gamle kommunehus som vi har fått leie.

Stein Arne Lie og Bjørn Teigen hadde på forhånd satt opp hyller i boden og har oversikt og kontroll over dette lageret.

BOTNAR 2020
Botnarkomiteen har bestått av: Anne-Lene Kiste Johansen, Paul Thode, John Barstad, Bente Gustafson og Wenke Torunn Eriksen.

Som vanlig forelå årsskriftet ferdig fra trykkeriet rundt november/desember-måned .Medlemmer av historielaget får sitt gratiseksemplar av årsskriftet utlevert enten på julemøtet eller i butikkene hvor vi i «normale» år sitter og selger Botnar før jul. Siden dette ikke var mulig i år, påtok styremedlemmene seg derfor å kjøre rundt til medlemmene og levere i postkassen. Noen ganger traff vi mottakerne og fikk anledning til en prat, og det var hyggelig å se hvor positivt årsskriftet ble mottatt.

Dette året var det som nevnt ikke forsvarlig å sitte å selge i butikkene på grunn av pandemien. Julemarkedet i Kirkegata hvor vi har pleid å ha et godt salg ble heller ikke arrangert. Våre utsalgssteder var begrenset til Gjerts Marked som solgte mange eksemplarer, og biblioteket.

Salget ble derfor mindre enn foregående år. At vi heller ikke hadde samme mulighet som før til å verve nye medlemmer gjennom salget i butikkene, ga også utslag på totalsummen av solgte/utleverte eksemplarer. Det totale antall utleverte og solgte eksemplarer av Botnar er 784. Av dette er 393 utgivelser fra tidligere år. Antall nye medlemmer er 12. Totalt antall medlemmer 259. Dette ifølge oversikt fra Knut Svebakk-Johansen.

ØKONOMI
 Regnskapet viser et litt svakere resultat enn tidligere år. Pandemien har gjort at vi har solgt færre eksemplarer av Botnar og vi donerte også kr. 20.000,- til Montessoriskolen som i tillegg til å bygge ny skole også restaurerte den vernede bygning Casino fra krigens dager.  Da bygningen står på skolens grunn har de ansvar for denne, og Botne historielag ønsket å støtte dette arbeidet gjennom sin gave på kr. 20,000,-.

INSTAGRAMKONTO
Birgitte Kiste har nylig opprettet en instagramkonto for oss. Her legger vi ut bilder og tekst om lagets arbeid og distriktets landemerker. Anne-Lene og Wenke vil finne passende stoff til nettsiden som vi tror kan skape interesse rundt  historielagenes virksomhet generelt.

Holmestrand 15. februar 2021
Wenke Torunn Eriksen

Sponsorer